Move to content
Villa Elba är ett diskrimineringsfritt område

Villa Elba är ett diskrimineringsfritt område

Till Ungdomscentra Villa Elbas värderingar hör respekt för
naturen och livet, solidaritet och jämlikhet samt värnandet om
kulturell mångfald och internationalitet.
Solidaritet och jämlikhet syns vid Villa Elba bland annat genom
att olika behov och bakgrund tas i beaktande vid planeringen
och genomförandet av aktiviteter. För ungdomar med risk för
marginalisering söks understöd och ingen lämnas utanför.
Därtill finns alla våra program på finska, svenska och engelska.
Fadderklasserna väljs enligt principerna för rent spel och vi
strävar till att hålla gruppstorlekarna små.

Främjande av likabehandling