Move to content

BOKNINGSVILLKOR Gamla Villan och Elbas Pärla 2021 (ID 7129)

BOKNING
Bokningens tidtabell meddelas i bekräftelsen. Efter Villa Elbas skriftliga bekräftelse som sänds med e-post,
är bokningen bindande för bägge parterna. I bekräftelsen nämns beställda tjänster, pris och bokningsvillkor.
Det hyrda utrymmet bör vara tömd av kundens saker efter bokningstidens slut.

AVBOKNINGSVILLKOR
Angående avbokningar av restaurang-, bastu-, festutrymme och fritidstjänster, binder sig beställaren att
meddela till Villa Elba minst 14 dygn före tillställningens början. Villkoren gäller även bokade fritids- och
äventyrsprodukter. Ifall avbokningen inte sker enligt förenämnda villkor, har Villa Elba rätt att debitera
avbokningskostnader.

ÖPPNANDE AV DÖRREN
Nyckeln kan hämtas på hyrningsdagen enligt givna instruktioner och bör returneras till en på förhand
överenskommen plats. Medtagande och bortförande av mat, drycker och rekvisita bör ske inom ramen av
överenskommen hyrningstid. Beställaren ansvarar att utrymmen är i god skick efter hyrningstiden. Inga
djur får medtas till utrymmen. Lampor, ljus och elapparater bör släckas, fönster och dörr ska stängas och
utrymmen låsas när gruppen lämnar utrymmet.

ÄNDRING AV MÅLTIDSBOKNINGAR
Beställaren förbinder sig att meddela slutliga deltagarantalet och bekräfta serveringen. Vi använder som
faktureringsgrund 4 dygn före tillställningens början bekräftat deltagarantal. Om slutliga personantalet
meddelas under 4 dygn före tillställningen eller inte meddelas alls, har tjänstens leverantör rätt att debitera
enligt personantal och pris som meddelats vid beställningen. Om slutliga deltagarantalet är större än
bekräftat antal, grundar sig faktureringen på det verkliga deltagarantalet.

SKADEGÄRNING OCH EXTRA STÄDNING
Beställaren ansvarar för skador som under hyrningstiden åsamkats Villa Elbas fastighet och/eller en tredje
part eller till förenämndas egendom, (även indirekta skador), samt även ansvarar totalt för åstadkomna
reparationskostnader.
Kunden får inte möblera om i utrymmen. Utrymmen bör efter hyrningen vara i prydligt skick (skräp i avfallsoch återvinningsbehållare, flaskor och burkar samlade, kärl inplockat i diskmaskinen eller samlade på
diskbänken i köket, använda handdukar och pefletter i bykkorgen). Vi önskar att du inte samlar flaskor och
skräp i samma säck. Vi är ett miljövänligt företag och sorterar avfall. Att blanda olika typer av avfall
försvårar vårt arbete betydligt. Observera också att diskmängden tas i beaktande vid slutstädningen. Om
det samlas mycket disk, rekommenderar vi att diska under tillställningens lopp.
Om det efter hyrningen framgår behov av extra städning, fakturerar Villa Elba
90 € städavgift av kunden, samt sekrettillägg 100€/sekret (avföring eller uppkastning). Skador som
åsamkats till fastigheten eller lösegendomen faktureras enligt verkliga kostnader.
För kostnader som uppstått på grund av oberättigad brandalarm svarar orsakaren/beställaren.

HITTEGODS
Efter bokningstiden bör utrymmen tömmas från kundens egna saker/mat som medförts vid ankomsten.
Kvarblivna möjliga värdesaker kan frågas via e-post sales.elba@villaelba.fi. Hittegods transporteras inte till
kunden, utan kunden bör hämta hittegodsen på överenskommet sätt. Hittegodsen sparas i 2 veckor,
varefter de doneras till välgörenhetsändamål.

ORDNINGSREGLER
Hyresvärden eller av denne befullmäktigade representant, har rätt att vid behov avbryta en tillställning i
utrymmen, ifall tillställningen stör utomstående eller tillåtet personantal överskrids. Beställaren är skyldig
att betala kostnader som uppstått för nödvändigt väktarbesök. Tobaksrökning är tillåtet utomhus endast
vid angivna platser. Egna drycker och mat får tas med till utrymmen.

REKLAMATIONER
Möjliga anmärkningar om brister i t.ex. utrymmen eller angående andra omständigheter bör meddelas
omedelbart till Villa Elba. Reklamationer bör framföras följande vardag efter hyrningen via e-post till Villa
Elba.
HYRESVÄRDENS RÄTT ATT AVBOKA

Villa Elba har rätt att upphäva eller ändra bokningen på grund av omständigheter som Elba inte kan inverka
på (force majeure, t.ex. strejk, lockout, brand, krig, pandemi el.dyl.). Kostnader/skador som åsamkats på
grund av förenämnda omständigheter ersätts inte. Villa Elba kan också när som helst avsluta eller avboka
en tillställning, om den stör annan verksamhet eller riskerar Villa Elbas rykte eller säkerhet.

SPECIALARRANGEMANG

Ifall det till tillställningen behövs specialtillstånd, program, orkester, specialdekorationer eller annorlunda
tekniska anläggningar, förbinder sig beställaren att ansvara för åsamkade extra kostnader, om inte annat
överenskommes.