Move to content

Fadderklassverksamhet

Fadderklassverksamheten är en hörnsten i Karleby naturskolas verksamhet. Fadderklassverksamheten möjliggör en långsiktig form av miljöfostran för skolklasser och fungerar samtidigt som fortbildning för lärare. Klasser i åk 3-5 från skolor i Karleby kan ansöka om att bli fadderklass. Fadderklassverksamheten är gratis för de klasser som väljs. Bildningsverket och miljöbyrån vid Karleby stad bekostar fadderklasverksamheten.

Vad är en fadderklass ?

En fadderklass är en skolklass som regelbundet har naturskoledagar under ett läsår. Programmet på  naturskoledagarna grundar sig på naturskolans egen läroplan, som i sin tur grundar sig på läroplanen för den grundläggande utbildningen. Fadderklassverksamheten utvärderas med hjälp av feedback från lärare och elever.

Fadderklassåret börjar i augusti med att klasser får ansöka om att bli fadderklass. Klasslärarna på fadderklasserna har ett möte tillsammans med naturskolans personal. Mellan september och april har fadderklasserna åtta hela skoldagar i naturskolan. Året som fadderklass avslutas i maj med en utfärd på egen hand som planeras av läraren och eleverna.

Målsättningen med fadderklassverksamheten är att stöda lärare att förverkliga miljöfostran. Samtidigt är målsättningen med fadderklassverksamheten att utveckla naturkänslan hos barn och unga genom positiva upplevelser.

Vad gör man i naturskolan?

I naturskolan går man i skola utomhus, året runt. Naturskoledagarna byggs upp runt olika teman och följer årstidernas växlingar. Olika teman behandlas på utfärder i terrängen, genom egna observationer och upplevelser samt genom olika lekar och spel, genom vilka man kan lära sig saker om naturen eller ”simulera” olika förhållanden och system i naturen. I naturskoledagen kan det också ingå förhands- och efterarbetesuppgifter.
Eftersom fadderklassernas naturskoledagar sker i en miljö som avviker från den normala omgivningen i skolan och med lite andra undervisningsmetoder, utvecklas klassens färdigheter också på andra sätt än bara inom naturkunskap och förhållande till omgivningen. I utvärderingen som klasslärarna fyller i efter året som fadderklass, kommer det ofta fram att naturskoledagarna har varit bra för klassens sammanhållning och elevernas sociala färdigheter.

Naturskoledagar på egen hand

Vi erbjuder skolklasser i Karleby att ha en naturskoledag på egen hand under ledning av sin egen klasslärare, i terrängen vid Villa Elba. Av oss kan ni låna utrustning och materialpaket för att ordna undervisning utomhus. Fråga efter mer information!

 

För mer information

Naturskolan tlf. 050 366 1833, luontokoulu@villaelba.fi