Quality Label

Eurooppalainen laatusertifikaatti
Quality Label
Euroopan Neuvosto on myöntänyt Nuorisokeskus Villa Elballe Quality labelensimmäisenä Suomessa Eurooppalaisten Nuorisokeskusten laatuleiman!


Keväällä vieraillut eksperttiryhmä arvioi, että Villa Elba täyttää monitahoiset ja moniosaiset valintakriteerit. Virallinen päätös tehtiin Strasbourgissa 16.10.2013.

Eksperttiryhmä nostaa Nuorisokeskus Villa Elbasta esille erityisesti seuraavat asiat:

- Missio on selkeä: tarjotaan palveluja ja osaamista nuorisotyökentälle ja suurin osa kävijöistä on lapsia, nuoria ja heidän kanssa toimijoita

- Kansainvälinen nuorisotyö on keskeinen toimintamuotoon olemassa selkeät linkit nuorisotyön kentässä toimiviin viranomaisiin

- Asiantunteva peruspalveluja tuottava henkilöstö ja lisäksi huomattava määrä eri alojen ammattilaisia sekä pedagogista osaamista erittäin hyvät majoitustilat


- Hyvä ja turvallinen työympäristö, jossa kunnioitetaan erilaisuutta ollaan vahvasti mukana kehittämässä nuorisotyön laatua, nuorten osallisuus huomioidaan

- Osallistutaan nuorisopolitiikan kehittämiseen

- Keskus tukee toiminnallaan Euroopan Neuvoston arvoja ja toimintoja

- Toiminta ja talous ovat läpinäkyviä

- Tarjottava palvelu on asiakaslähtöistä


Eksperttiryhmä tuo raportissaan erityisesti esille seuraavat hyvät käytännöt Villa Elbassa:

- Villa Elballa on oma selkeä nuorisotyöllinen profiili

- Kansainvälinen nuorisotyö/globaalikasvatus

- Ympäristökasvatus ja seikkailukasvatus

- Sosiaalinen nuorisotyö ja tukeminen

- Erityisesti he nostavat esille kansainväliset nuorisotyölliset menetelmät

- Alueellinen ja valtakunnallinen verkostoitunut toimintamalli

- EVS:n, eli Eurooppalaisen vapaaehtoistyöohjelman, nivoutuminen paikallisiin toimintoihin

- Korkeatasoista palvelua ja erityisesti majoitustilojen laatua kiitellään sekä pedagogisen henkilöstön työotetta ja joustavuutta. Nämä asiat mahdollistavat sen, että voidaan organisoida aktiviteetteja nuorten tarpeiden mukaan.

- Laatuleimatyön tavoite on laadun varmistaminen keskuksissa sekä tiedon jakaminen olemassa olevista nuorisokeskuksista Euroopassa sekä edesauttaa niiden keskinäistä verkostoitumista.

- Laatutyössä mukana olevat nuorisokeskukset tapaavat vuosittain ja seuraava tapaaminen onkin Villa Elbassa helmikuussa 2014.

- Nuorisokeskukset voivat hakea laatuleimaa, kriteerit löytyvät sivulla http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/Quality_Label_brochure_EN_2012.pdf

Lisätietoa:

Villa Elbasta löytyy sivulla www.villaelba.fi

Toimitusjohtaja Catarina Silvander, p. 050-5206362 tai
Kehittämispäällikkö Heli Lehto, p. 044-5146414