Boost your Possibilities!

BOOST YOUR POSSIBILITIES! – Youth Centres for youth mobility and intercultural learning

Alla linkki SNK:n verkkosivuille, josta löytyvät hankekuvaukset ym.dokumentit  linkitettyinä!

http://www.snk.fi/nuorisokeskustoiminta/kansainvalinen-toiminta/boost-your-possibilities-hanke.htmlmii Nuorisotutkimusseura.

eu_flag_co_funded_pos_rgb_left.jpg

Hankkeen julkaisu löytyy Snk:n sivuilta, linkki alla!

Boost...Näyttökuva 2017-03-22 kello 20 13 39.jpgwww.snk.fi/boost


Hanke - kokoaa yhteen kolme maata (Suomi, Slovenia ja Viro) kolme kansallista Nuorisokeskusten verkostoa ja seitsemän nuorisokeskusta, jotka toimivat nuorisotyön kehittämiskeskuksina alueellisella ja kansallisella tasolla 18 kuukauden strategiseen yhteistyöhankkeeseen. Hanke perustuu Nuorisokeskus Villa Elban kehittämään ”Globaalikasvatuksen portaat” toimintamalliin. Tämä malli toimii runkona ja tukena  nuorten kanssa toimijoille, (nuoret, nuorisotyöntekijät, opettajat yms.),  toteuttaa Kansainvälisyys- ja Globaalikasvatusta osana arjen nuoriso- ja koulutustyötä.

boost your possibilities -project
Boost your possibilities Project

Hankkeessa kehitetään Nuorisokeskusten kansainvälisen nuorisotyön laatua, palveluja ja ohjelmia sekä jaetaan hyviä kokemuksia, käytänteitä ja kehitetään henkilökunnan osaamista.

Hanke sisältää kolme päätasoa:

  • Kukin mukana oleva Nuorisokeskus tehostaa liikkuvuutta ja kulttuurien välistä oppimista käsittävää toimintaansa.
  • Nuorisokeskukset verkostoituvat non formaalin-  ja formaalin koulutuksen toimijoiden kanssa ja kehittävät kansainvälisen työn palvelua Nuorisokeskusverkostolle, kansalliselle nuorisotyölle ja koulutukselle.
  • Tutkimuksellinen ulottuvuus rakentaa pohjaa tutkia ja tunnistaa Nuorisokeskusten toteuttaman kansainvälisen nuorisotyön vaikuttavuutta ja laatua. Tutkimuskumppanina toi


Nuorisotutkimusseura www.nuorisotutkimusseura.fi on mukana hankkeessa: Kulttuurien välisen oppimisen edistäminen ja todentaminen osana nuorisokeskusten Boost Your Possibilities! -hanketta 2015–2017

Byp
Byposs

Tutkimusosion tarkoituksena on kerättävien best practise -esimerkkien avulla selvittää millaisia vaikutuksia kansainvälisillä aktiviteeteilla voi parhaimmillaan olla niin yksilö-, ryhmä, yhteisö- kuin yhteiskunnankin tasolla. Hankkeen tutkija: FT Anu Gretschel, tiimissä mukana myös FT Tomi Kiilakoski sekä tutkijat Sloveniasta (Tina Cupar) ja Virosta (Merle Linno).

Hankkeen puitteissa järjestettiin 2015  kolme opintovierailua Nuorisokeskus Syötteellä, Virossa sekä Nuorisokeskus Oivangissa. Osallistujia kuhunkin vierailuun oli viisi/maa sekä yksi nuorisotutkija/maa. Myös SNK:n KV-tiimin jäseniä osallistui tapaamisiin.

Kussakin maassa tarjottiin myös Jobshadow-paikkoja. Suomesta lähti yksi osallistuja Sloveniaan. Suomeen tuli yhteensä viisi osallistujaa, joita isännöivät Nuorisokeskus Vasatokka (2), Nuorisokeskus Oivanki (1) sekä SNK yhteistyössä Nuorisokeskus Marttisen ja Villa Elban kanssa (2).


Nuorisokeskus Villa Elba / Jyväskylän yliopiston Chydenius Instituutin pro gradutyö

Jyväskylän yliopiston opiskelijat tuottavat pro gradun Villa Elban järjestämän, seikkailukasvatukseen pohjaavan leirikoulun merkityksestä kouluopetukselle vuoden 2016 aikana. Työssä pohditaan myös miten seikkailukasvatus ja uusi valtakunnallinen peruskoulujen opetussuunnitelma vastaavat toisiaan

Lisäksi Villa Elbassa toteutuivat seuraavat konkreettiset toimet osana hanketta:

  1. International Club Ohjaajan opas päivitetty Nuorisokeskus Villa Elban kotisivulle vapaasti kaikkien käyttöön
  2. International Club kahvila Koulussa -projektia toteutettu Kiviniityn koululla kevätkaudella
  3. Kansanvälisen toiminnan koulukiertue neljässä Kokkolan ja lähikuntien yläasteen kouluissa keväällä
  4. Kaksi kokoontumista paikallisten nuorisotyöntekijöiden kanssa kansainvälisen työn mahdollisuuksista
  5. SNK:n henkilöstöpäivillä kansainvälisen toiminnan ja Globaalikasvatuksen esittely Nuorisokeskusten henkilökunnalle
  1. Nuorisokeskus Anjala / Kansainvälisyyskasvatus kouluyhteistyön muotona

Tämä kartoitustyö toteutui kokonaan vuoden 2015 aikana. Siinä selvitettiin (1) kansainvälisyyskasvatuksen toteutumista ja tarpeita Kouvolan alueen peruskouluissa sekä (2) millaisia ovat maailmankansalaisen kompetenssit alakouluikäisen silmin.

Tämän (1) selvityksen perusteella vastaajaryhmillä ei ollut yhteistä jaettua käsitystä kansainvälisyyskasvatuksesta ja kansainvälisyyskasvatukseen liittyvät teemat ovat joillekin nuorille liian käsitteellisiä ja kaukaisia. Maailmankansalaisen kompetensseja tarkastellessa (2) huomattiin, että alakoululaiset puhuivat omin sanoin rauhan edistämisestä ja kaikille kuuluvista ihmisoikeuksista. Sävy jolla asiat tuotiin esiin, oli positiivinen, mikä kertoo myönteisistä asenteista. Lapset näkevät, että maailman tulisi olla oikeudenmukainen ja tasa-arvoinen.

  1. Nuorisokeskus Metsäkartano/ Poke the Globe goes schools

Osana Boost your possibilities -hanketta Metsäkartano toteutti EVS- vapaaehtoisten koulu-ja nuorisotalo vierailuja Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella lokakuussa 2015. Neljätoista EVS-vapaaehtoistyöntekijää järjesti kansainvälisyyspäivät Kuopiossa, Joensuussa sekä Rautavaaralla. Boost your possibilities -hanketoimintaan kuului myös Poke the Globe-kansainvälisyyspäivän mahdollistaminen Metsäkartanolla lokakuun lopulla.  Vierailujen ja KV- päivän aikana tiedottiin paikallisia nuoria EVS- vapaaehtoisohjelman mahdollisuuksista sekä Metsäkartanon nuorisokeskuksen kansainvälisestä toiminnasta.

Vuoden 2015 lopulla Metsäkartano työllisti EVS-vapaaehtoisena olleen paikallisen nuoren Metsäkartanon KV- tiimiin. Kuukauden pestin tarkoituksena oli EVS- ohjelmasta tiedottaminen, kouluvierailut sekä muun KV- nuorisotyön näkyvyyden lisääminen alueella.

byp3
byp3